Reflekterande skrivande

Skarp Skribent erbjuder reflekterande skrivande för arbetsgrupper. Metoden hämtar tankar från filosofi, etik och organisationspsykologi. I alla insatser används skrivande och berättande som form för reflektion och kritiska frågeställningar.

Varför reflekterande skrivande?
Ett existentiellt perspektiv
Upplägg
Utvärdering under resans gång
Samtalsledning på egen hand eller med hjälp

varför reflekterande skrivanDe?

Samtalen och skrivandet syftar till att ge medarbetarna tid att reflektera över sin arbetsmiljö och hälsa, på egen hand och gemensamt. Medarbetarna får ta ansvar för den egna arbetssituationen, de blir hörsammade och delaktiga i verksamheten. Syftet är också att stärka tilliten mellan kollegor. Delandet av berättelser, både i gruppen och genom de textutdrag som används, är en viktig del.

ETT EXISTENTIELLT PERSPEKTIV

En utgångspunkt i metoden för reflekterande samtal och skrivande är att människan söker mening i sitt liv och sin tillvaro. Reflekterande samtal och skrivande ger individen tid och möjlighet att lyssna till sig själv och andra. Under samtalen utgår vi från idén att människan själv måste ta ansvar för sitt liv och sina handlings- och reaktionsmönster. Vi är också medvetna om att de val som människan ställs inför skapar ångest, särskilt när valen är svåra och i de fall de utmanar personens tidigare uppfattningar. Genom att samtalen ges i en trygg och tillåtande miljö underlättar vi för individen och gruppen i deras utforskande och utveckling.

upplägg

Reflekterande samtal och skrivande ges under en period om 8 veckor (en samtalsträff per vecka) eller 16 veckor (en samtalsträff varannan vecka), beroende på vad som passar er verksamhet bäst. Varje samtalsträff är cirka 2 timmar.

Under träffarna får ni som arbetsgrupp möjlighet att arbeta aktivt med frågor om arbetsbelastning och återhämtning, ledarskap och kollegial samvaro. Handledningsmaterialet bygger på texter ur boken ”När jag tog slut – 14 kvinnor om utmattning”. Varje träff har ett särskilt tema.

Samtalsledaren följer enkelt de olika stegen med diskussionsfrågor och skrivuppgifter som på ett pedagogiskt sätt lotsar gruppen framåt.

Till handledningen medföljer studiematerial som ni kan använda fritt och kopiera inför mötestillfällena. Vilket material som behövs finns tydligt beskrivet i början av varje avsnitt/tillfälle.

utvärdering under resans gång

Vid kursens mitt och slut får deltagarna anonymt fylla i en enkät som består av påståenden med tillhörande svarsalternativ. Det ger en bild av hur medarbetarna uppfattar träffarna och utrymme för förbättringar under resans gång. Enkäten finns som bilaga till handledningen.

samtalsledning på egen hand eller med hjälp

Ni kan välja att anlita mig som samtalsledare under de åtta träffar som ingår i programmet. Efter kursens slut har vi även ett uppföljande samtal där du som chef får möjlighet att dela med dig av dina tankar om hur ni upplevt reflekterande skrivande i er arbetsgrupp. Under detta tillfälle kan det även vara en god idé att någon från er HR-avdelning närvarar.

Ni kan även välja att du som chef, eller någon annan medarbetare, tar rollen som samtalsledare.

Detta ingår:

  • Ett första samtal med chef och/eller HR-personal där ni får berätta om er arbetsplats och hur ni arbetar med friskvård idag.
  • Samtalsledning vid samtliga träffar
  • Utvärderingssamtal med chef och/eller HR-personal
  • Ett exemplar av handledningen som bok, med tillhörande bilagor som PDF-dokument till dig som chef.
  • 10 exemplar av boken ”När jag tog slut – 14 kvinnor om utmattning”.

Samtalsledning på egen hand: Vid beställning av 10 exemplar eller fler av När jag tog slut ingår handledningen som PDF. För att beställa böcker och handledning, besök Domanda förlags webbplats.