Reflekterande skrivande för arbetsgrupper

Skarp Skribent erbjuder ett friskvårdsprogram inom reflekterande skrivande för arbetsgrupper som vill skapa en arbetsmiljö där tid finns att fatta genomtänkta, kloka beslut. Metoden hämtar tankar från stoicism och filosofi, etik och organisationspsykologi. I alla insatser används skrivande och berättande som form för reflektion och kritiska frågeställningar.

Varför reflekterande skrivande?
Ett existentiellt perspektiv
Upplägg
Utvärdering under resans gång
Samtalsledning på egen hand eller med hjälp
Priser
Kontakta mig

varför reflekterande skrivanDe?

Med reflekterande samtal och skrivande får du som chef och din arbetsgrupp en chans till återhämtning, stresshantering och nya tankar och handlingsmönster. Samtidigt får du värdefull feedback från dina medarbetare, förbättringsförslag och viktiga synpunkter som kan leda er verksamhet framåt. Nyckelorden är mod, öppenhet och respekt.

Samtalen och skrivandet syftar till att ge medarbetarna tid att reflektera över sin arbetsmiljö och hälsa, på egen hand och gemensamt. Medarbetarna får ta ansvar för den egna arbetssituationen och upplever sig hörsammade, delaktiga och viktiga för verksamheten. Syftet är också att stärka relationen och tilliten mellan kollegor. Konflikter som lätt blir seglivade kommer upp till ytan i ett tidigt skede. Medarbetarna hjälper och stöttar varann att hantera upplevd stress och känslor av otillräcklighet, och kommer med förslag på lösningar till problem och grubblerier. Delandet av berättelser, både i gruppen och genom de textutdrag som används, är en viktig del i den processen.

Målet är att medarbetarna ska hitta nya sätt att hantera upplevd stress och otillräcklighet. När vi tar aktivt ansvar för vår situation och samtidigt blir lyssnade på och upplever stöttning, ökar vårt engagemang och arbetsglädjen. Då ges vi en chans att ta kloka beslut och lägger grunden för en hållbar vardag och arbetsliv. För att behålla de positiva effekterna kan du som ledare välja att fortsätta med reflekterande samtal som metod även efter det sista tillfället. På så sätt blir samtalen även framåt en naturlig, levande del i ert friskvårds- och utvecklingsarbete.

ETT EXISTENTIELLT PERSPEKTIV

En utgångspunkt i metoden för reflekterande samtal och skrivande är att människan söker mening i sitt liv och sin tillvaro. Endast när vi tillåts känna och lyssna till vår egen vilja kan vi ta beslut som vi tror på i grunden – och som vi upplever som meningsfulla. För att bli fri måste människan lära sig lyssna till sina egna behov och önskningar, och sätta gränser mellan det egna jaget och omvärldens viljor och krav. Det behöver alltså finnas en balans mellan gruppens vilja och den egna viljan, mellan att lyssna utåt och inåt.

Reflekterande samtal och skrivande ger individen tid och möjlighet att lyssna både till sig själv och andra. Under samtalen utgår vi från idén att människan själv måste ta ansvar för sitt liv och sina handlings- och reaktionsmönster. Vi är också medvetna om att de val som människan ställs inför skapar ångest, särskilt när valen är svåra och i de fall de utmanar personens tidigare uppfattningar. Genom att samtalen ges i en trygg och tillåtande miljö underlättar vi för individen och gruppen i deras utforskande och utveckling.

upplägg

Reflekterande samtal och skrivande ges under en period om 8 veckor (en samtalsträff per vecka) eller 16 veckor (en samtalsträff varannan vecka), beroende på vad som passar er verksamhet bäst. Varje samtalsträff är cirka 2 timmar.

Under träffarna får ni som arbetsgrupp möjlighet att arbeta aktivt med frågor om stress, arbetsbelastning, återhämtning och mer. Handledningsmaterialet bygger på texter ur boken ”När jag tog slut – 14 kvinnor om utmattning”. Varje träff har ett särskilt tema.

Samtalsledaren följer enkelt de olika stegen med diskussionsfrågor och skrivuppgifter som på ett pedagogiskt sätt lotsar gruppen framåt.

Till handledningen medföljer studiematerial som ni kan använda fritt och kopiera inför mötestillfällena. Vilket material som behövs finns tydligt beskrivet i början av varje avsnitt/tillfälle.

utvärdering under resans gång

Vid kursens mitt och slut får deltagarna anonymt fylla i en enkät som består av påståenden med tillhörande svarsalternativ. Det ger dig som ledare en bild av hur medarbetarna uppfattar träffarna och utrymme för förbättringar under resans gång. Enkäten finns som bilaga till handledningen.

samtalsledning på egen hand eller med hjälp

Ni kan välja att anlita mig som samtalsledare under de åtta träffar som ingår i programmet. Efter kursens slut har vi även ett uppföljande samtal där du som chef får möjlighet att dela med dig av dina tankar om hur ni upplevt reflekterande skrivande i er arbetsgrupp. Under detta tillfälle kan det även vara en god idé att någon från er HR-avdelning närvarar.

Ni kan även välja att du som chef, eller någon annan medarbetare, tar rollen som samtalsledare.

priser

Med samtalsledning via Zoom/annat videoverktyg: 29 000 kr. exkl. moms.

Med samtalsledning på plats hos er: Priset beror på resekostnader och ges enligt offert till er.

Detta ingår:

  • Ett första samtal med chef och/eller HR-personal där ni får berätta om er arbetsplats och hur ni arbetar med friskvård idag.
  • Samtalsledning vid samtliga träffar
  • Utvärderingssamtal med chef och/eller HR-personal
  • Ett exemplar av handledningen som bok, med tillhörande bilagor som PDF-dokument till dig som chef.
  • 10 exemplar av boken ”När jag tog slut – 14 kvinnor om utmattning”.

Samtalsledning på egen hand: Vid beställning av 10 exemplar av ”När jag tog slut – 14 kvinnor om utmattning” ingår ett kostnadsfritt exemplar av handledningen som PDF. För att beställa böcker och handledning, besök Domanda förlags webbplats.

kontakta mig

Sänd ett mejl eller ring så hittar vi tillsammans en plan för just din arbetsplats.

Ring mig: 0736-57 42 58